MGM Institute OF HOTEL MANAGEMENT
Our Faculty

Aniket Joshi

Kapilesh Mangal

Pushpa Gore

Rupesh Bhavsar

Aarohi Deshpande

Kevin Nawgiri

Sachin Chavan

Reeshab Parmar

Simran Kaur Chhabda

Gayatri Matade

Gorakh Autade

Syed Rana Safiuddin

Yughandra Wallimbw

Kunal Lokhande

Sindhu Sanghule

Bhagyashri Sangamnath Mathdewaru

Abhishek Srivastav